Veel­gestelde vragen

Vragen over energiebesparing? Wij hebben de antwoorden. Staat jouw vraag/antwoord niet tussen de veelgestelde vragen? Laat het ons weten.

Kies je onderwerp. Ga direct naar vragen over:

 
Ook op de hoogte blijven?

Alles over DEB

DEB is hét online platform dat mkb-ondernemers helpt met energiebesparing en (wettelijk verplichte) energiebesparende maatregelen in het bijzonder. Wetgeving betekent soms ook extra werk. Dat is vervelend, maar DEB helpt met het minimaliseren van regeldruk. Op DEB vind je de Erkende maatregelenlijst (EML) waarmee je aan de Energiebesparingsplicht kunt voldoen.

De Erkende maatregelenlijst (EML) bestaat uit drie categorieën: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Per categorie beoordeel je per locatie of de desbetreffende maatregelen relevant zijn. Deze maatregelen verdienen zich terug binnen vijf jaar.

Verder biedt DEB kennisartikelen, ervaringsverhalen van andere ondernemers, overzichten van subsidiemogelijkheden en een expertisenetwerk met energieadviseurs.

De letters DEB staan voor Duurzaam. Energie. Besparen. Dit past bij het karakter van het platform waarmee je zo efficiënt mogelijk duurzaam energie kunt besparen.

DEB is kosteloos. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties maken dit initiatief van MKB-Nederland mogelijk. De overheid vindt verduurzaming van bedrijven essentieel en ondersteunt dit initiatief. Daarom is DEB toegankelijk voor alle ondernemers.

Commerciële bedrijven kunnen geen partner worden van DEB. Ben je energieadviseur? Dan kun je onze cursus voor MKB-adviseur volgen. Na succesvol afronden, wordt je op de website gepubliceerd. Je vindt hier de bij DEB aangesloten MKB Energieadviseurs.

De maatregelen in DEB zijn gebaseerd op de door RVO Erkende maatregelenlijst (EML). Om die reden kunnen we nieuwe (alternatieve) maatregelen niet toevoegen.

In de wet zijn Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) opgenomen die aangeven welke maatregelen je moet nemen. Je kunt in plaats van een bepaalde maatregel ook kiezen voor een alternatief dat minimaal evenveel energie bespaart.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. In welke klasse een gebouw valt (dus welk label het krijgt), hangt af van het energiegebruik, opgewekt door fossiele brandstoffen zoals gas of olie. De indeling is gebaseerd op het gebruik in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Hoe minder energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. A++++ is het hoogst haalbare, G is het laagst haalbare. De berekening van het gebruik is gebaseerd op Europese normen. Het energielabel wordt bepaald door een vakbekwaam energieadviseur. Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht. Vanaf januari 2023 moet ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben.

De maatregelen zijn onderverdeeld in de categorieën: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. DEB legt deze in begrijpelijke taal uit en zet verschillende uitvoeringsmogelijkheden naast elkaar. Dit initiatief van MKB-Nederland is uitgewerkt in samenspraak met een groot aantal branche-, beroeps- en ondernemersverenigingen. Zij zijn partners van het initiatief.

Energiebesparingsplicht

Alle locaties van bedrijven en instellingen met een informatieplicht – dus met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of vanaf 25.000 m3 aardgas (equivalent) – dienen energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze Erkende Maatregelen energiebesparing (EML) bestaat uit 3 categorieën: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan. Je kunt ook kiezen voor een alternatieve maatregelen waarmee je minimaal evenveel energie bespaart.

Erkende maatregelen voor energiebesparing zijn specifieke acties en maatregelen die door de overheid of relevante instanties zijn geïdentificeerd en goedgekeurd als effectieve manieren om energie te besparen. Deze maatregelen zijn ontwikkeld om de energie-efficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Erkende maatregelen voor energiebesparing zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML). Hierin staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

De afkorting EML staat voor Erkende Maatregelen Lijst. Deze lijst bevat 150 energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Vanaf 1 juli 2023 geldt een nieuwe regeling waarin geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen verschillende branches, zoals dat in 2019 nog wel het geval was. De oorspronkelijk bestaande vragenlijsten (uit 2019) zijn samengevoegd. Ook is het aantal maatregelen uitgebreid tot één lijst met ruim 150 maatregelen. Deze lijst met maatregelen is van toepassing voor elk denkbare branche.

Het gaat om het jaarlijkse energiegebruik uit het meest recente representatieve kalenderjaar. Heb je in dat jaar bijvoorbeeld een productiestop gehad? Dan is dat jaar niet representatief voor je energiegebruik. Ga dan uit van het energiegebruik van het jaar waarin je (wel) continu hebt geproduceerd.

Ja, dat kan. RVO geeft bij een aantal maatregelen mogelijke alternatieven, maar je mag ook zelf alternatieven (mits onderbouwd) aandragen. De in de EML beschreven alternatieve maatregelen zijn alternatieven waarvan berekend is dat deze minstens hetzelfde energiebesparingspotentieel hebben als de EML maatregelen. Het staat je vrij om een onderzoek te laten uitvoeren waarbij alle van toepassing zijnde maatregelen worden onderzocht en getroffen.

Het energiegebruik wordt per locatie bepaald. Dat is het energiegebruik van alle gebouwen op die locatie én van alle activiteiten die op die locatie plaatsvinden. Het energiegebruik is inclusief de zelf opgewekte en ingekochte (hernieuwbare) energie. (Zelf opgewekte) energie die je doorverkoopt telt niet mee. Dit geldt ook voor restwarmte.

In DEB kun je per uniek e-mailadres één account aanmaken. Een trucje om meerdere accounts op hetzelfde emailadres te maken is om een ‘+’ in het e-mailadres toe te voegen. Bijvoorbeeld: je hebt het volgende e-mailadres: [email protected]. Je kunt dan twee accounts op DEB maken met de volgende (unieke) e-mailadressen: [email protected] of [email protected]. De e-mails die door DEB.nl aan die twee mailadressen worden gestuurd komen automatisch in jouw standaard mailbox [email protected] uit. En per vestiging kun je een XML-rapportage downloaden.

In de wet zijn Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) opgenomen die aangeven welke maatregelen je moet nemen. Je kunt in plaats van een bepaalde maatregel ook kiezen voor een alternatief dat minimaal evenveel energie bespaart.

Dat is afhankelijk van jouw situatie.

Er zit één huurder in mijn pand.

Je bent verantwoordelijk voor alle energiebesparende maatregelen die de huurder niet kan nemen, zoals het isoleren van de gebouwschil. De huurder moet alle maatregelen nemen waarvoor jij als eigenaar van het pand geen toestemming hoeft te geven.

Er zitten meerdere huurders in mijn pand.

Je bent als eigenaar verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen. Je moet alle maatregelen nemen, behalve maatregelen die alleen door de huurder kunnen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan energiezuinig printen en kopiëren. De huurder is eigenaar van deze apparatuur en is dus verantwoordelijk voor het verduurzamen hiervan.

Je leest in dit artikel alles over Eigenaar of huurder; wie is verantwoordelijk voor de informatieplicht en energiebesparingsplicht?

Dat is afhankelijk van jouw situatie.

Ik ben de enige gebruiker van het pand.

Je moet als gebruiker alle maatregelen nemen waarvoor je geen toestemming nodig hebt van de eigenaar van het pand. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van alle verlichting door ledlampen. De eigenaar is verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen aan het gebouw die je als gebruiker niet kunt nemen, zoals het isoleren van de gebouwschil.

Ik huur kantoorruimte in een pand met meerdere gebruikers.

De eigenaar van het pand is in principe verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen. Behalve als het maatregelen zijn die je alleen als huurder kunt nemen, denk bijvoorbeeld aan energiezuinig printen en kopiëren. Jij bent als huurder eigenaar van deze apparatuur en bent dus verantwoordelijk voor het verduurzamen hiervan.

Je leest in dit artikel alles over Eigenaar of huurder; wie is verantwoordelijk voor de informatieplicht en energiebesparingsplicht?

Vanaf 2023 wordt in de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) onderscheid gemaakt tussen de eigenaar en de huurder/gebruiker van het gebouw en tussen maatregelen die gerelateerd zijn aan de activiteit (processen en faciliteiten) en die betrekking hebben op het gebouw zelf. Je bepaalt zelf op basis van de situatie op jouw locatie welke van de 3 categorieën – Gebouwen, Faciliteiten en Processen – voor jou relevant zijn. De categorieën voor Gebouwen zijn voor elke organisatie relevant. Met het beoordelen van de maatregelen uit de EML kun je aan de energiebesparingsplicht voldoen.

Je leest in dit artikel alles over Eigenaar of huurder; wie is verantwoordelijk voor de informatieplicht en energiebesparingsplicht?

Als gebruiker van energie ben je verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieplicht. Natuurlijk kun je te nemen maatregelen eventueel in overleg met de eigenaar/verhuurder van het pand nemen.

Je leest in dit artikel alles over Eigenaar of huurder; wie is verantwoordelijk voor de informatieplicht en energiebesparingsplicht?

Ja, je moet aan de energiebesparingsplicht voldoen. Je leest op deze pagina alles over het verduurzamen van je monument.

Rapportageverplichtingen

Voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000m3 gas verbruiken op jaarbasis geldt een wettelijke energiebesparingsplicht. Daarnaast is het vanaf 1 juli 2019 verplicht te rapporteren welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Dit is de energiebesparings- en informatieplicht en dient te worden doorgegeven via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ook als je buiten de Energiebesparingsplicht valt is het interessant om energiebesparende maatregelen te nemen. Immers, hoe sneller je de energiebesparende maatregelen oppakt, hoe sneller je profiteert van lagere energiekosten. Je leest hier welke energiebesparende maatregelen jij kunt treffen.

De deadline voor het voldoen aan de informatieplicht is 1 december 2023. Je kunt ook na 1 december 2023 de status van de energiebesparende maatregelen verwerken via DEB en uploaden naar het eLoket van RVO.

Een bedrijf of instelling voldoet aan de energiebesparingsplicht door geschikte maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor energiebesparing te treffen. De informatieplicht houdt in dat je de genomen maatregelen voor energiebesparing voor 1 december 2023 in een rapport meldt bij het RVO.

Sommige maatregelen zijn alleen rendabel als ze worden genomen tijdens een zogenaamd ‘natuurlijk moment’. Dit betekent dat de investering plaatsvindt op een moment dat sowieso al kosten met zich meebrengt voor renovatie of reparatie. In dit geval worden alleen de extra kosten voor de energiezuinige maatregel in overweging genomen bij het berekenen van de terugverdientijd. Vooraf geplande natuurlijke investeringsmomenten omvatten onder andere regulier preventief onderhoud, verbouwingen en vernieuwingen.

 

Naast deze ‘natuurlijke momenten’ bestaan er ook ‘zelfstandige momenten’, waarbij een maatregel zich binnen 5 jaar op elk willekeurig moment terugverdient. In de EML wordt dit aangeduid als een ‘direct uitvoerbare’ maatregel. Het impliceert dat dergelijke maatregelen moeten worden uitgevoerd volgens de EML-systematiek.

Nee, je hebt geen vrijstelling voor de informatieplicht. Voor alle locaties die onder de energiebesparingsplicht vallen geldt een informatieplicht, ongeacht wat er in de periode ervoor is ingediend.

Ja, dat is mogelijk. Om te voorkomen dat je meerdere vestigingen apart dient in te voeren in het eLoket is het mogelijk om door middel van een XML-bestand alle vestigingen tegelijk te uploaden. Dit is bedoeld om de werklast voor de ondernemingen met meerdere vestigingen te verminderen. Bij het rapporteren in het eLoket krijg je deze optie toegewezen.

Dat verschilt per locatie. Als je je (energie)zaken goed op orde hebt dan ben je niet veel tijd kwijt aan de rapportage. En als je er zelf niet uit komt dan kun je een energieadviseur inschakelen.

Als je er zelf niet uit komt en/of onvoldoende tijd hebt om te rapporteren dan kun je een energieadviseur inschakelen. DEB werkt samen met MKB Energieadviseurs die ‘de taal van de mkb-ondernemer’ spreken, minimaal 2 jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-bedrijven en de cursus Energiecoördinator bij Beroepsvereniging FedEC hebben gevolgd. Je vindt hier MKB Energieadviseurs in jouw regio

Met de informatieplicht kan het bevoegd gezag bepalen of bedrijven zich houden aan de energiebesparingsplicht. Als bij (her)controle blijkt dat een bedrijf zich niet aan de wettelijke energiebesparings- of informatieplicht houdt, kan een dwangsom opgelegd worden. De dwangsom verandert niets aan de verplichtingen waar het bedrijf aan moet voldoen.

Nee. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt regelmatig signalen dat er organisaties actief zijn die aangeven te zijn ingehuurd of erkend door RVO. Deze organisaties bieden je aan om de rapportage informatieplicht energiebesparing namens jou in te dienen. RVO werkt niet samen met deze organisaties en er bestaan geen erkende certificeringen. Je kunt de rapportage zelf indienen via DEB en uploaden naar het eLoket van RVO. Kom je er zelf niet uit? Vraag dan een MKB Energieadviseur in jouw regio. Dit is een optie, maar geen verplichting.

Onderzoeks- en EED-auditplicht

Nieuw is de Onderzoeksplicht voor organisaties die meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of meer dan 170.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Naast de informatie- of onderzoeksplicht kun je ook te maken krijgen met een Europese rapportageverplichting op grond van de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED); de EED-auditplicht. Grote ondernemingen dienen eens in de 4 jaar een energie-audit uit te voeren en hierover aan RVO te rapporteren.

 

In de plannertool op DEB kun je aangeven wat je aan energiebesparing hebt gedaan en wat je nog gaat doen. Wanneer je klaar bent kun je de rapportage (XML) downloaden. Deze kun je gebruiken bij de informatie- en onderzoeksplicht energiebesparing. Voor de EED-auditplicht biedt de lijst een goed startpunt voor het bepalen van energiebesparende maatregelen.

Aanleveren rapportage bij RVO

Ja, als je de eerste keer inlogt bij het eLoket van RVO dien je een profiel aan te maken. Daarnaast heb je – om in te loggen voor de informatieplicht energiebesparing – heb je minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Het aanvragen van eHerkenning duurt ongeveer 2 weken en er zijn per jaar (beperkte) kosten aan verbonden.

Als je de rapportage bij het eLoket van RVO hebt ingediend, dan deelt RVO de rapportage met je omgevingsdienst. Deze dienst controleert of je voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Als je een EED energie-auditrapportage hebt ingediend dan wordt deze gecontroleerd door RVO. Indien je niet tijdig rapporteert kan de omgevingsdienst of RVO handhavend optreden.

Neem voor vragen over het eLoket contact op met RVO via 088 042 42 42 of verstuur je vraag via

dit contactformulier op de RVO website.