DEI+: Vergassing van reststromen

In het kort:

Doel

Innovatie in de omzetting van reststromen naar duurzame energiedragers

Naam regeling

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Vergassing van reststromen

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Ondernemers die investeren in productie-installaties voor reststroomvergassing

Geldig tot

29 augustus 2024

Uitleg van de regeling

De DEI+ regeling subsidieert demonstratieprojecten die reststromen omzetten in duurzame energiedragers zoals groen gas, methanol, en syngas. Dit omvat de hele keten van voorbehandeling, torrefactie, vergassing, reiniging, en opwaardering. Het gaat om projecten die echt vernieuwend zijn voor Nederland en voldoen aan milieustandaarden.

Doel van de regeling

Het doel is het bevorderen van innovaties die reststromen omzetten in bruikbare energiedragers, waarmee de CO₂-uitstoot vermindert en hernieuwbare energiebronnen gestimuleerd worden. Deze regeling richt zich op biogene en gemengde reststromen, waarbij projecten kunnen bijdragen aan de circulaire economie en duurzaam gebruik van hulpbronnen​.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina DEI+: Vergassing van reststromen van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting DEI+ staat voor Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie.

De DEI+: Vergassing van reststromen is bedoeld om projecten te ondersteunen die gebruik maken van vergassingstechnologie om reststromen om te zetten in nuttige producten zoals energie, warmte of nieuwe materialen. Dit kan helpen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, de circulaire economie te bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Projecten onder deze regeling richten zich op de innovatieve toepassing van vergassingstechnologieën die afvalstromen omzetten in waardevolle grondstoffen.

Om aanspraak te maken op de DEI+: Vergassing van reststromen, volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg dat je een gedetailleerd projectplan hebt waarin je de vergassingstechnologie en de verwachte milieuvoordelen beschrijft. Zorg ook voor een financiële onderbouwing van je project.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier vind je de specifieke voorwaarden en de documenten die je moet aanleveren.

Beoordeling: Je aanvraag wordt beoordeeld op basis van criteria zoals innovativiteit, milieu-impact, kosteneffectiviteit en de bijdrage aan de circulaire economie en klimaatdoelstellingen. Dit kan ook een technische en economische haalbaarheidsanalyse omvatten.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin staat hoeveel subsidie je krijgt en onder welke voorwaarden.

Uitvoering: Voer je project uit volgens het goedgekeurde plan. Zorg ervoor dat je voldoet aan de rapportageverplichtingen en eventuele tussentijdse evaluaties die in de subsidievoorwaarden staan.

Verantwoording: Na de uitvoering van het project moet je een eindrapportage indienen waarin je aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed en dat de beoogde resultaten zijn behaald.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn