DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

In het kort:

Doel

Stimuleren van innovatieve technieken voor de circulaire economie

Naam regeling

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Circulaire economie

Soort regeling

Subsidie

Bedoeld voor

Ondernemers en samenwerkingsverbanden die circulaire innovaties willen testen of demonstreren

Geldig tot

1 november 2024

Uitleg van de regeling

De DEI+ regeling biedt subsidie aan ondernemers die innovatieve technieken willen testen of demonstreren in de overgang naar een circulaire economie. In de circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De subsidie is voor projecten die zijn gericht op het hergebruik van materialen, recycling en vermindering van CO₂-uitstoot. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor kleinere projecten die minder dan € 3 miljoen kosten en binnen vier jaar voltooid kunnen zijn​​.

Doel van de regeling

Het doel van de DEI+ regeling is het bevorderen van technologische innovaties die bijdragen aan een circulaire economie in Nederland. Dit omvat projecten die afval verminderen, materialen hergebruiken en biobased grondstoffen inzetten ter vervanging van fossiele grondstoffen. De regeling richt zich op het stimuleren van duurzame economische groei en het verminderen van milieuschade door efficiënter gebruik van hulpbronnen​. Denk hierbij aan projecten waarbij je je eigen afval hergebruikt of nieuwe machines gebruikt waardoor veel minder grondstoffen nodig zijn voor de productie. Dit moet wel innovatief zijn.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie, veelgestelde vragen en/of het aanvragen van deze subsidie de pagina DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten) van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

TIP

MKB Subsidieservice

Subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen wijzigen. Met de MKB Subsidieservice houdt DEB je op de hoogte van de voor jou relevante wijzigingen.

Subsidies voor mkb-bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert en ondersteunt mkb-ondernemers door het beschikbaar stellen van subsidies en regelingen. Door mkb-bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van milieuvriendelijke technologieën en oplossingen, draagt de overheid bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van een groene economie. Dit sluit aan bij nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Daarnaast maken subsidies duurzame investeringen financieel haalbaar voor mkb-bedrijven. Innovatieve technologieën en duurzame oplossingen kunnen in de beginfase kostbaar zijn. Met financiële ondersteuning via subsidies kunnen ondernemers deze drempel overwinnen en investeren in toekomstbestendige oplossingen die op de lange termijn kostenbesparend en milieuvriendelijk zijn.

De afkorting DEI+ staat voor Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie.

De DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten) is bedoeld om kleinere innovatieve projecten te ondersteunen die bijdragen aan de circulaire economie. Dit omvat initiatieven die gericht zijn op het hergebruik van materialen, afvalreductie, recycling, en andere methoden die grondstoffen efficiënter gebruiken en de ecologische voetafdruk verkleinen. Het doel is om duurzame bedrijfsmodellen te bevorderen die afval minimaliseren en de levenscyclus van producten verlengen.

Om aanspraak te maken op de DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten), volg je deze stappen:

Voorbereiding: Zorg dat je een gedetailleerd projectplan hebt waarin je de innovatieve circulaire technieken en de verwachte milieuvoordelen beschrijft. Zorg ook voor een financiële onderbouwing van je project.

Aanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier vind je de specifieke voorwaarden en de documenten die je moet aanleveren.

Beoordeling: Je aanvraag wordt beoordeeld op basis van criteria zoals innovativiteit, milieu-impact, kosteneffectiviteit en de bijdrage aan de circulaire economie. Dit kan ook een technische en economische haalbaarheidsanalyse omvatten.

Toekenning: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een beschikking waarin staat hoeveel subsidie je krijgt en onder welke voorwaarden.

Uitvoering: Voer je project uit volgens het goedgekeurde plan. Zorg ervoor dat je voldoet aan de rapportageverplichtingen en eventuele tussentijdse evaluaties die in de subsidievoorwaarden staan.

Verantwoording: Na de uitvoering van het project moet je een eindrapportage indienen waarin je aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed en dat de beoogde resultaten zijn behaald.

Lees ook
Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Subsidieregeling

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Subsidieregeling

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidieregeling

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Subsidieregeling

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Subsidieregeling

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Subsidieregeling

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Subsidieregeling

Subsidie Regeling Groenprojecten

Subsidieregeling

DEI+: Vergassing van reststromen

Subsidieregeling

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Subsidieregeling

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

Subsidieregeling

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (Vamil)

Subsidieregeling

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Subsidieregeling

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Subsidieregeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Subsidieregeling

Provinciale subsidies 

Subsidieregeling

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidieregeling

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Subsidieregeling

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaat Innovatie

Subsidieregeling

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

Deel deze pagina
Facebook
Twitter
LinkedIn