Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & Privacy Policy Stichting Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen / Uitvoeringsorganisatie IVBB Wet Milieubeheer B.V. (“WMB”).

Versie: 09-09-2020

Direct naar:

Artikel 1 – Definities

De volgende begrippen zijn in de WMB Overeenkomst en WMB Voorwaarden als gedefinieerd:

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een WMB Overeenkomst sluit met WMB of die ter zake met WMB in onderhandeling is;

1.2 Afnemergegevens: alle gegevens die Afnemer invoert in de Web Applicatie of die namens Afnemer worden ingevoerd in de Web Applicatie;

1.3 Overige Diensten: de door WMB aan Afnemer verleende Overige Diensten in het kader van de WMB Overeenkomst, waarvoor een vergoeding door Afnemer is verschuldigd aan WMB. Onder Overige Diensten vallen onder andere producten en/of diensten en/of extra modules in de Web Applicatie die WMB via de Web Applicatie aanbiedt;

1.4 Componenten van Derden: een software(-component), verzameling van componenten, ontwikkeld door een derde en gebruikt door WMB in haar software voor de Web Applicatie;

1.5 Diensten van Derden: een door een derde ontwikkelde dienst die mogelijk wordt gemaakt door een verbinding tussen de Web Applicatie en de website of applicatie van een derde;

1.6 Dochteronderneming: een dochteronderneming in de zin artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW’), of een andere rechtspersoon waarin WMB of Afnemer een belang heeft van meer dan 50% van hetzij het aandelenkapitaal, hetzij stemrechten op een algemene vergadering bezit, of een ander overwegend belangheeft;

1.7 Documentatie: de (elektronische) documentatie van WMB behorend bij de Web Applicatie;

1.8 WMB: Stichting Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen (IVBB) en Uitvoeringsorganisatie IVBB Wet Milieubeheer B.V. of één van haar Dochterondernemingen die optreedt als leverancier van diensten op grond van de WMB Overeenkomst;

1.9 WMB Overeenkomst: de tussen WMB en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de WMB Diensten, Overige Diensten, inclusief deze WMB Voorwaarden;

1.10 WMB Dienst(en): de door WMB te verlenen diensten, zoals nader beschreven in de WMB Overeenkomst;

1.11 WMB Voorwaarden: deze WMB Voorwaarden;

1.12 Gebruiker: Afnemer, Medewerker van Afnemer die gebruik maakt van de WMB Dienst;

1.13 Log-In Gegevens: gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere codes die uitsluitend bedoeld zijn voor de Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie;

1.14 Log-In Procedure: de door WMB voorgeschreven procedure die Afnemer moet volgen om toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie;

1.15 Medewerker: een werknemer van Afnemer of WMB en/of een (rechts)persoon die bevoegd is om werkzaamheden te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer of WMB;

1.16 Onvolkomenheid: alle tekortkomingen in de Web Applicatie die in belangrijke mate in de weg staan aan het functioneren daarvan, zoals omschreven in de Documentatie. Het ontbreken van bepaalde functionaliteit in een nieuwe versie van de Web Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;

1.17 Privacy beleid: het privacy beleid, dat separaat ter beschikking wordt gesteld op de Website van WMB en dat van toepassing is op de verwerking door WMB van persoonsgegevens van Afnemer en dat in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving;

1.18 Systeemeisen: de minimale eisen die door WMB gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer om deugdelijk gebruik te kunnen maken van de WMB Diensten;

1.19 Vertrouwelijke Informatie: de vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of WMB, inclusief (a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, (c) informatie die niet algemeen bekend is gemaakt door de partij op wie de informatie betrekking heeft en/of van wie de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs bekend is;

1.20 Collectief: zijnde een vereniging in de zin van artikel 2:26 BW, een stichting in de zin van artikel 2:285 BW of een coöperatie in de zin van artikel 2:53 BW

1.21 Web Applicatie: de software zoals beschreven in de WMB Overeenkomst, waartoe WMB aan Afnemer toegang verleent via de WMB Diensten voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de WMB Overeenkomst;

1.22 Website: de websites van WMB; zijnde o.a. https://www.milieubeheerprogramma.nl en www.deb.nl

1.23 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze WMB Voorwaarden zijn van toepassing op alle WMB Overeenkomsten. Door een account aan te maken op https://www.milieubeheerprogramma.nl en www.deb.nl of op een andere wijze gebruik maakt van de Web Applicatie gaat Afnemer een overeenkomst aan met WMB en gaat daarmee uitdrukkelijk akkoord met deze WMB Voorwaarden.

2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.

2.3 De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per e-mail.

2.5 Indien WMB in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, verliest WMB niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

2.6 WMB behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de WMB Voorwaarden van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen. WMB zal via de WMB Web Applicatie, de Website of op een andere wijze redelijke voorafgaande kennisgeving doen voordat de geactualiseerde WMB Voorwaarden in werking treden. WMB kan de WMB Diensten geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten. In geval Afnemer niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de WMB Overeenkomst conform artikel 5.2 opzeggen. Bij gebreke van een opzegging wordt Afnemer geacht de gewijzigde WMB Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

2.7 Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de WMB Diensten zijn vrijblijvend en herroepelijk.

2.8 Alle leveringstermijnen worden door WMB naar beste weten vastgesteld en worden door haar zoveel mogelijk in acht genomen. Voor zover onder toepasselijk recht maximaal toegestaan aan partijen om dit te bepalen in de WMB Voorwaarden, heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, terugbetaling of korting als gevolg van een te late levering.

2.9 Afnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de WMB Dienst om haar bedoelde resultaten mee te behalen, en erkent dat de WMB Dienst niet is ontwikkeld om te voldoen aan de individuele eisen van Afnemer.

Artikel 3 – Gebruiksrecht

3.1 Wanneer de WMB Overeenkomst in werking treedt verleent WMB aan Afnemer een niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Web Applicatie en de Documentatie gedurende de looptijd van de WMB Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het aantal Gebruikers, en modules zoals in de WMB Overeenkomst zijn opgenomen. WMB kan naar eigen goeddunken gratis toegang tot de Web Applicatie aanbieden. Als Afnemer gratis toegang krijgt tot de Web Applicatie, valt die toegang onder deze Voorwaarden. Op elk moment voorafgaand aan of tijdens de gratis periode, kan WMB naar eigen goeddunken de toegang tot de gratis versie beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens Afnemer, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, voor elke reden, ook om misbruik van de gratis toegang te voorkomen. Indien de toegang tot de gratis versie verloopt of wordt beëindigd door WMB zal Afnemer in staat gesteld worden om de toegang tot de Web Applicatie, voor zover beschikbaar, tegen een door WMB voorgestelde vergoeding te continueren, of zoals anderszins door WMB is toegestaan. Tijdens de gratis periode zijn er op de Web applicatie geen expliciete of impliciete garanties van toepassing, en wordt aangeboden in de huidige staat (“as-is”), met alle defecten, en wordt er geen technische of andere ondersteuning verleend.

3.2 Afnemer zal niet toestaan dat de Web Applicatie wordt gebruikt door of ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers. Afnemer mag de Web Applicatie niet herlicentiëren of sublicentiëren, of de Web Applicatie gebruiken voor trainingen van derden, commercieel (deeltijd)gebruik, verhuur of gebruik door een servicebureau.

3.3 Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door meer Gebruikers dan het aantal aangegeven in de WMB Overeenkomst. Indien geen aantal Gebruikers is aangegeven in de WMB Overeenkomst, dan is het Afnemer slechts toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door één Gebruiker.

3.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WMB is het Afnemer niet toegestaan een WMB Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit een WMB Overeenkomst over te dragen. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).

3.5 Voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, mag WMB, naar eigen inzicht, aanpassingen aanbrengen in de Web Applicatie. WMB zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie.

3.6 Afnemer stemt ermee in dat de Web Applicatie Componenten en Diensten van Derden kan bevatten waarop aanvullende licentievoorwaarden van toepassing kunnen zijn die beperkingen opleggen op het gebied van export, import en toegang. Door akkoord te gaan met deze WMB Voorwaarden, verbindt Afnemer zich ertoe volledig te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving dat van toepassing is op het gebruik van de WMB Diensten in de geografische regio van Afnemer.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Alle door WMB gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen, heffingen en toeslagen van welke aard ook die nu of in de toekomst van overheidswege of door enige andere daartoe bevoegde instantie worden opgelegd.

4.2 Indien voor een bepaald gedeelte van de WMB Diensten kosten in rekening worden gebracht zal dit aan Afnemer kenbaar worden gemaakt. Indien Afnemer ingestemd heeft met deze kosten zal afnemer vanaf de Ingangsdatum aan WMB een vergoeding verschuldigd voor de WMB Diensten, ongeacht of Afnemer daadwerkelijk gebruik maakt van deze diensten. Dit staat los van eventueel toepasselijke vergoedingen voor Overige Diensten, welke, indien Afnemer deze bij WMB afneemt, apart gefactureerd zullen worden.

4.3 Waar mogelijk zal WMB Afnemer 1 maand vóór de ingangsdatum van de tariefswijziging informeren over een aanpassing van de tarieven via de WMB Website. WMB kan de vergoedingen maandelijks aanpassen. In geval die tariefswijziging leidt tot hogere tarieven en Afnemer niet instemt met de voorgestelde aanpassing kan Afnemer de WMB Overeenkomst opzeggen conform artikel 5.2, met dien verstande dat opzegging dan ook mogelijk is per de datum van de tariefswijziging, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de aangepaste tarieven te hebbenaanvaard.

4.4 Vergoedingen zullen, tenzij anders overeengekomen in de WMB Overeenkomst uitsluitend op voorhand worden betaald (met uitzondering van de betaling van de eerste vergoeding bij aanvang van de WMB Overeenkomst). Eventuele andere vergoedingen betreffende de WMB Overeenkomst (bijvoorbeeld voor Overige Diensten of training) behorende bij de WMB Overeenkomst worden aan het einde van de maand betaald of, indien uitdrukkelijk overeengekomen met WMB, aan het einde van het jaar. Hierdoor is het mogelijk dat Afnemer nog een laatste bedrag zal moeten betalen nadat de WMB Overeenkomst is beëindigd. Op het moment van beëindiging van de WMB Overeenkomst wordt elk restant van het oorspronkelijke bedrag dat nog niet door Afnemer is voldaan onmiddellijk opeisbaar door WMB.

4.5 WMB kan (naar eigen inzicht) Afnemer de keuze bieden uit verschillende betalingsmethoden (bijvoorbeeld credit card, iDEAL, PayPal, etc.). Voor zover WMB een specifieke betalingsmethode aanbiedt aan Afnemer en Afnemer deze accepteert, stemt Afnemer ermee in dat aanvullende voorwaarden van WMB of van derden van toepassing kunnen zijn op die betalingsmethode.

4.6 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Afnemer via automatische incasso en zal Afnemer aan WMB de juiste machtiging verstrekken. Afnemer moet een bankrekening hebben bij een (internationale) bank die geregistreerd is bij de lokale centrale bank. Automatische incasso’s vinden maandelijks plaats. Voor zover een automatische incasso niet mogelijk is, dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

4.7 Afnemer zal WMB alle relevante gegevens verschaffen, waaronder maar niet beperkt tot zijn volledige naam, adres- en betalingsgegevens, en zal iedere wijziging in deze gegevens onmiddellijk aan WMB doorgeven via de Web Applicatie.

4.8 Als Afnemer vergoedingen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn, of de machtiging voor automatische incasso zonder geldige reden intrekt, of als de betaling om niet aan WMB toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal WMB Afnemer daarvan op de hoogte stellen, waarbij WMB zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit van de Web Applicatie te beperken of om de toegang van Afnemer tot de Web Applicatie te blokkeren zonder aansprakelijkheid jegens Afnemer. Op verzoek van Afnemer kan WMB die beperking of geblokkeerde toegang tot de Web Applicatie opheffen wanneer de openstaande bedragen, plus een extra vergoeding conform artikel 4.10,volledig zijn voldaan.

4.9 Als Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 4 niet of niet tijdig nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en dan is Afnemer rente verschuldigd van 1,5% per maand (of gedeelte van de maand).

4.10 Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die WMB heeft gemaakt doordat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De door WMB gemaakte (incasso) kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.

4.11 WMB is gerechtigd om per direct vooruitbetaling van Afnemer te verlangen tot het einde van de beoogde looptijd van de WMB Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Duur en einde van de overeenkomst

5.1 De WMB Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.2 Afnemer heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 dag op te zeggen. WMB heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst met inachtneming van een Opzegtermijn van 4 weken op te zeggen.

5.3 Onverminderd haar overige rechten en weren kan WMB zonder aansprakelijkheid haar verplichtingen opschorten en/of Afnemers toegang tot de WMB Diensten met onmiddellijke ingang blokkeren, in geval Afnemer zijn verplichtingen niet (behoorlijk) nakomt.

5.4 WMB kan de WMB Overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen door middel van (elektronische) mededeling aan Afnemer, indien Afnemer: a) een van zijn verplichtingen op grond van de WMB Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en, na schriftelijke mededeling door WMB, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; of b) faillissement aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd, welke aanvraag niet binnen 30 dagen wordt ingetrokken, een curator wordt aangesteld, aan WMB meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of wanneer WMB uit de omstandigheden moet afleiden dat Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ontbonden wordt, surseance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd of haar activiteiten als lopend bedrijf staakt.

5.5 De beëindiging van de WMB Overeenkomst ontslaat Afnemer niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan WMB verschuldigde bedragen, noch geeft dit Afnemer het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen. WMB is in geen geval gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van beëindiging. Enig openstaande bedrag dat aan WMB verschuldigd is door Afnemer voor het gebruik van de WMB Diensten tot en met de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging, wordt onmiddellijk volledig opeisbaar.

5.6 Bij beëindiging van de WMB Overeenkomst mag Afnemer tot op de laatste dag van de WMB Overeenkomst al zijn Afnemergegevens downloaden. Na beëindiging van de WMB Overeenkomst zal Afnemer onmiddellijk en blijvend het gebruik van de Web Applicatie staken en geen toegang meer hebben tot de Web Applicatie en zijn gegevens.

Artikel 6 – Log-in Procedure

6.1 Afnemer en Gebruikers krijgen toegang tot de Web Applicatie via de Log-in Procedure, uitsluitend met behulp van de Log- in Gegevens die door WMB aan Afnemer zijn verstrekt. WMB heeft het recht om, naar eigen inzicht, de Log-In Procedure aan te passen en zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

6.2 Afnemer is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens en dient zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Iedere individuele Gebruiker heeft zijn eigen Log-in Gegevens en deze zijn persoonlijk voor de individuele Gebruiker enmogen niet worden gedeeld met of overgedragen worden aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van Afnemer. Afnemer en Gebruikers zijn verplicht de Log-in Gegevens volstrekt geheim te houden. Afnemer is aansprakelijk voor elk gebruik van Log-in Gegevens door Afnemer, Medewerkers van Afnemer en Gebruikers. Bovendien zijn alle handelingen van de Gebruikers in dit kader voor rekening en risico van Afnemer. WMB accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Gebruiksregels

7.1 Afnemer staat ervoor in dat Gebruikers gebruik maken van de Web Applicatie in overeenstemming met de WMB Overeenkomst, de Documentatie, deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving en dat zij de WMB Diensten niet gebruiken voor handeling(en) en/of gedrag dat WMB blootstelt aan negatieve publiciteit. Afnemer is eindverantwoordelijke voor alle informatie die de Gebruikers in de Web Applicatie toevoegen ofwijzigen.

7.2 Het is Afnemer niet toegestaan om: a) de WMB Dienst (trachten) te gebruiken voor enig illegaal of onwettig doel of inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan derden; b) de WMB Dienst (trachten) te gebruiken op een wijze die de verstrekking van de WMB Dienst voor derden verstoort; c) toegang (trachten) te krijgen tot welk deel dan ook van de WMB Dienst waartoe Afnemer niet gemachtigd is; d) toegang (trachten)te krijgen tot welk deel dan ook van de WMB Dienst met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld via een “scrape”, “crawl” of “spider”); e) toegang te hebben tot enig virus, Trojaans paard, worm of enige andere elektronische geïnfecteerden of apparaten, of deze op te slaan, distribueren, uploaden of te verzenden; f) elke vorm van geautomatiseerde integratie te gebruiken anders dan geautomatiseerde integratie via de API’s (application programming interface) die WMB verstrekt; g) software of andere code of script die onderdeel uitmaakt van of toegankelijk is via de WMB Dienst of Website te reverse engineeren, decompileren, kopiëren, distribueren, verspreiden, er sublicenties op te verlenen, wijzigen, vertalen, scannen, aanpassen of op enige andere wijze te wijzigen en/of reproduceren; en/of h) directe of indirecte verstoring (trachten) toe te brengen aan het functioneren van de infrastructuur van WMB of van derden of enig deel daarvan of verbindingen daartussen.

7.3 Onverminderd het voorgaande zal Afnemer zich onthouden van het gebruik van de WMB Diensten voor het verspreiden van spam of het faciliteren van spam (inclusief maar niet beperkt tot het open hebben staan van SMTP relays en/of proxies, het open hebben staan van proxies, het hosten of mogelijk maken van hosten van websites die adverteren via ongevraagde berichten en het verlenen van DNS diensten voor dergelijke websites). Bij Afnemer ligt de bewijslast om aan te tonen dat door de geadresseerde van tevoren toestemming was verleend in geval van grote hoeveelheden communicatie die is verzonden door of namens Afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verspreiding van spam. Onder schade wordt onder meer verstaan: de vergoeding voor de door WMB bestede tijd aan het verwijderen van IP-adressen van WMB en andere klanten van WMB die, als gevolg van de spam, zijn toegevoegd van de zwarte lijsten van spamfilters, alsmede de kosten in verband met het behandelen van klachten over de door Afnemer verspreide spam.

7.4 WMB verleent de WMB Diensten op basis van haar beleid inzake redelijk gebruik. Dat wil zeggen dat WMB in principe geen beperkingen oplegt aan de aard en omvang van het gebruik door Afnemer van de WMB Diensten, anders dan bedoeld deze voorwaarden. WMB biedt de WMB Diensten aan voor eenhoeveelheid informatie die door haar is opgeslagen en de omvang van datatransport die zij realiseert, zoals gemiddeld verwacht kan worden in een midden- of kleinbedrijf. WMB behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen in geval van excessief gebruik, datwil zeggen gebruik dat in belangrijke mate het gemiddelde gebruik van een Afnemer overschrijdt. Afnemer dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde excessieve belasting te beëindigen na de eerste kennisgeving door WMB. WMB heeft het recht de WMB Diensten op te schorten in geval van (vermoede) blijvende excessieve belasting. WMB kan Afnemer de kosten in rekening brengen in verband met deze excessieve belasting tegen de dan geldende prijzen en tarieven. Onder excessieve belasting wordt ook verstaan: excessief hoog gebruik van verwerking, geheugen, netwerk, schijf en opslagcapaciteit, evenals excessief gebruik van ondersteunende diensten en beheerdiensten.

7.5 Indien Afnemer en WMB in de WMB Overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde mutaties of invoer, al dan niet voor een bepaalde periode, mag WMB in geval van overschrijding van dat aantal de kosten van overschreden aantallen bij Afnemer in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief per overschreden hoeveelheid en/of omvang. Afnemer komt hierbij overeen dat WMB toegang mag krijgen tot de Gegevens van Afnemer om het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde mutaties en gegevens te rapporteren, uitsluitend om te bepalen of de door partijen overeengekomen hoeveelheid en/of omvang is overschreden. De bescheiden van WMB geven daarbij doorslaggevend bewijs, behoudens tegenbewijs.

7.6 Mocht Afnemer op enig moment ontdekken dat hij in de netwerklagen van WMB kan komen, dan moet hij dit onmiddellijk aan WMB melden.

7.7 Afnemer is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbindingen benodigd voor het gebruik van de WMB Diensten. Afnemer garandeert dat de door hem ten behoeve van de WMB Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om zijn apparatuur, software, Log-In Gegevens en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

7.8 In het geval dat WMB, naar eigen inzicht, van mening is dat de ongestoorde werking van WMB’s infrastructuur en/of de dienstverlening aan WMB’s Afnemers in gevaar is door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, virusinfecties, denial of service attacks, port scans, hacking, spam van of wegens Afnemer, of anderszins, kan WMB instructies geven die door Afnemer onmiddellijk moeten worden opgevolgd, en heeft WMB het recht om de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten zo lang het betreffende gevaar bestaat. Indien Afnemer de instructies niet onmiddellijk opvolgt is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim.

7.9 WMB kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of Afnemer de voorwaarden van de WMB Overeenkomst naleeft, op voorwaarde dat deze controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd en op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van Afnemer hierdoor niet onredelijk worden belemmerd. Deze controle zal worden uitgevoerd door een door WMB geselecteerde en ingeschakelde deskundige. Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te verlenen die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn of haar controle/inspectie naar behoren uit te voeren. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn of haar bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de WMB Overeenkomst, maar de deskundige verstrekt WMB in geen enkel geval andere informatie dan die hem of haar bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van WMB, tenzijde controle aantoont dat Afnemer de voorwaarden van de WMB Overeenkomst niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

7.10 Voor elk (vermoedelijk) misbruik of ander oneigenlijk gebruik van de Web Applicatie of andere schending van de bepalingen van de WMB Overeenkomst, kan WMB naar eigen inzicht en met onmiddellijke ingang: a) Afnemer sommeren om alle beledigende gegevens tijdelijk of blijvend te verwijderen uit apparatuur, systemen en/of (in geval van hosting) van de servers van Afnemer; en/of b) de toegang van Afnemer tot de Web Applicatie of het gebruik van de Web Applicatie tijdelijk of blijvend beperken of blokkeren; c) haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten; d) de WMB Overeenkomst beëindigen; dit alles onverminderd de verplichting van Afnemer om de resterende vergoedingen te betalen en zonder dat WMB verplicht is om Afnemer enige schadevergoeding of andere compensatie tebetalen.

Artikel 8 – Beschikbaarheid

8.1 WMB zal doen wat commercieel redelijk is om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie te verzekeren. De toepasselijkheid van enige service level agreement moet uitdrukkelijk worden overeengekomen.

8.2 Niettegenstaande artikel 8.1 mag WMB, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Web Applicatie (tijdelijk) blokkeren of uitschakelen of het gebruik daarvan beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is: a) om preventief of regulier onderhouds- of upgrade werkzaamheden uit te voeren; b) in geval van een (vermoeden van) beveiligingsinbreuk; en/of c) in geval van een ander noodgeval; dit alles zonder dat Afnemer het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van WMB. WMB zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover dit commercieel haalbaar is, Afnemer tijdig te informeren.

Artikel 9 – Ondersteuning

9.1 Indien Afnemer een betaalde WMB dienst afneemt bij WMB dan heeft Afnemer voor die WBM Dienst, voor de duur van de WMB Overeenkomst, recht op ondersteuning voor het gebruik en de functionaliteit van de WMB Diensten. Alleen een Gebruiker mag om ondersteuning verzoeken, welke het recht omvat op het raadplegen van Documentatie en om vragen in te dienen via de Web Applicatie of via een chatfunctionaliteit die door WMB wordt aangeboden. Pas nadat deze opties voor ondersteuning vergeefs zijn gebruikt, en in overeenstemming met het soort WMB Overeenkomst van Afnemer, heeft Afnemer recht op telefonische ondersteuning, welke beschikbaar zal zijn voor Afnemer op Werkdagen van 09:00 tot 17:00. Afnemer stemt ermee in dat in het kader van het leveren van ondersteuning WMB gerechtigd is de gegevens van Afnemer in te zien.

9.2 Ondersteuning omvat niet: a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; b) structureel werk zoals juridische vraagstukken en koppelingen met software van derden; c) ondersteuning op locatie; d) het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Web Applicatie; e) het converteren van bestanden en/of het importeren van back-up bestanden; f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van WMB; g) configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de WMB Overeenkomst omschreven diensten; h) ondersteuning voor besturings- en andere software van andere producenten dan WMB, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart of verbindingen van derden naar websites van derden; i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie; j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; k) support voor de internetverbinding; l) support in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet wordt ondersteund.

9.3 Afnemer kan WMB verzoeken om werkzaamheden te verrichten in verband met de in 9.2 a) tot en met l) genoemde onderwerpen, bijvoorbeeld door middel van Overige Diensten zoals genoemd in artikel 10. Alle door WMB uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht bovenop de vergoeding bedoeld in artikel 4 en tegen de op dat moment bij WMB geldende prijzen.

Artikel 10 – Overige Diensten

10.1 Afnemer heeft de mogelijkheid Overige Diensten, tegen vergoeding, af te nemen bij WMB. Indien Afnemer er voor kiest om Overige Diensten af te nemen, zal Afnemer de Overige Diensten aanvragen via de Web Applicatie tegen de prijzen zoals deze worden getoond in de Web Applicatie.

10.2 WMB is gerechtigd de Medewerker die de Overige Diensten uitvoert te vervangen en/ of de uitvoering van de Overige Diensten uit te besteden, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer.

10.3 Overige Diensten worden op Werkdagen van 09.00 tot 17.00 uitgevoerd en worden bij levering aan Afnemer in rekening gebracht.

10.4 Afnemer is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en gezonde arbeidsomstandigheden indien Overige Diensten worden uitgevoerd op het terrein van Afnemer. Afnemer vrijwaart WMB tegen alle vorderingen van Medewerkers van WMB en/of derden als gevolg van een gebrek hieraan.

10.5 Niettegenstaande hetgeen omschreven in artikel 16 van deze WMB Voorwaarden verstrekt WMB ten aanzien van Overige Diensten van derden, dan wel ander soortige diensten, welke worden aangeboden op de Webapplicatie van WMB dan wel via WMB, geen enkele garantie met betrekking tot die (Consultancy)Diensten en aanvaardt WMB geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik door Afnemer van deze (Consultancy)Diensten van Derden.

Artikel 11 – Collectieven

11.1 Behoudens andersluidende bepaling in artikel 3.1 en 3.3, mogen Collectieven de betaalde WMB Diensten aanschaffen ten behoeve van hun leden.

11.2 Het Collectief blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens WMB voor de toegang tot en/of gebruik van de WMB Diensten door zijn leden / aangeslotene, in het bijzonder in verband met de gebruiksregels als bepaald in artikel 7. Voorafgaand aan de toegang tot of gebruik van de WMB Diensten door de leden zal het Collectief het lid /de aangeslotene vertrouwd maken met en doen instemmen met deze gebruiksregels en algemene voorwaarden en andere door WMB gestelde eisen in relatie tot de toegang tot en/of het gebruik van de WMB diensten en/of Web Applicatie door de Gebruiker.

11.3 Het Collectief kan een e-mail aan zijn leden zenden, waarin een uitnodiging is opgenomen voor zijn leden / aangeslotene om een WMB Overeenkomst te sluiten met WMB en waarbij het Collectief de mogelijkheid heeft om als factuurdebiteur op te treden namens zijn leden / aangeslotene. Het Collectief garandeert dat het alle autorisaties heeft ontvangen van zijn leden / aangeslotene om als factuurdebiteur op te treden en het Collectief zal op eerste verzoek van WMB de volmacht daarvoor tonen. Het Collectief blijft, naast het lid / aangeslotene, hoofdelijk aansprakelijk jegens WMB voor naleving van de verplichtingen voortvloeiende uit de WMB Overeenkomst en/of WMBVoorwaarden.

11.4 Het Collectief draagt er zorg voor dat hij gerechtigd is de persoonsgegevens van zijn leden / aangeslotene te verwerken (conform de toepasselijke privacywetgeving). Op het eerste verzoek van WMB zal het Collectief aantonen dat hij voldoet aan alle door WMB gestelde eisen voor Collectieven. Of het Collectief aan deze eisen voldoet en of hetCollectief eventueel recht heeft op bepaalde voordelige regelingen, staat geheel ter beoordeling van WMB.

11.5 Het Collectief vrijwaart WMB voor alle vorderingen van derden met betrekking tot de WMB Overeenkomst tussen WMB en het Collectief en/of met betrekking tot de door het Collectief in het kader van de WMB Overeenkomst verwerkte gegevens in verband met een schending van de wet- of regelgeving betreffende persoonsgegevens.

Artikel 12 – Afnemergegevens

12.1 Afnemer blijft te allen tijde de eigenaar van de Afnemergegevens en is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Afnemergegevens. De naleving door Afnemer van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de vervaardiging, bewaring en beschikking over (door de computer gegenereerde) gegevens in ieder rechtsgebied waar Afnemer de Web Applicatie gebruikt of Afnemergegevens verzendt door middel van de Web Applicatie, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Afnemer. WMB is niet onderhevig aan een wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde gegevens binnen de Web Applicatie.

12.2 WMB garandeert dat de Afnemergegevens, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beschermd zijn tegen verlies, schade of vernietiging; WMB kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden. WMB maakt voortdurend back- ups van Afnemergegevens, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel. WMB kan deze back-up niet rechtstreeks aan Afnemer verstrekken. Daarom adviseert WMB Afnemer om zo vaak als passend is een back-up te maken van alle gegevens die worden ingevoerd via de Web Applicatie (bijvoorbeeld voor de jaarafsluiting en/of wezenlijke wijzigingen in de Afnemergegevens), om in staat te zijn deze gegevens te herstellen met minimale invloed op haar bedrijfsvoering. Deze back-ups dienen buiten de (omgeving van de) Web Applicatie te worden opgeslagen. WMB is niet aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) beschadigde, corrupte of verloren gegevens en evenmin voor (gevolg-) schade of gederfde winst vanAfnemer.

Artikel 13 – Persoonsgegevens en privacy

13.1 Afnemer stemt ermee in dat het Privacybeleid zoals gepubliceerd op de Website https://www.milieubeheerprogramma.nl en www.deb.nl van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van Afnemer door WMB indien daarvan sprake is. Afnemer stemt hierbij uitdrukkelijk in met het Privacybeleid. WMB heeft het recht om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en WMB zal over de wijzigingen communiceren. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om het Privacybeleid opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik door Afnemer van de WMB Dienst(en) na dergelijke wijzigingen geldt als acceptatie door Afnemer van het herziene Privacybeleid.

13.2 Met betrekking tot gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie zal Afnemer: a) garanderen dat hij zijn persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes; b) voldoen aan al zijn verplichtingen als de verantwoordelijke en/of als bewerker van die gegevens onder toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder maar niet beperkt tot de garantie dat alle noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan alle betrokkenen wiens gegevens deel uitmaakten van de ingevoerde gegevens met betrekking tot het voorgestelde gebruik en openbaarmaking van hun gegevens als gevolg van het gebruik door Afnemer van de WMB Dienst; c) garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om zijn persoonsgegevens te mogen verwerken en opslaan via de Web Applicatie, en WMB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Afnemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en d) alle verzoeken van betrokkenen en/of andere regelgevende instanties met betrekking tot de Afnemergegevens behandelen.

13.3 Afnemer dient WMB te vrijwaren tegen elke vordering en elke aanspraak van derden, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vorderingen tot het betalen van schade, kosten en boetes, verband houdende met de verwerking en/of de opslag en/of het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de WMB Overeenkomst.

13.4 WMB zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie en tegen incidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.

13.5 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de WMB Overeenkomst of in het Privacybeleid, en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om WMB in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de WMB Overeenkomst, zal WMB geen gegevens inzien die Afnemer via de Web Applicatie bij WMB heeft geplaatst, en zij stelt geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van Dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van WMB), tenzij WMB hiertoe op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of door een overheidsinstantie verplicht is. WMB heeft het recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Afnemer of enig andere persoon identificeren. WMB kan deze gegevens gebruiken om: a) WMB te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten de WMB Diensten gebruiken; b) haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van de WMB Diensten; c) verbetering van bedrijfsproductiviteit, onder meer door het creëren van nuttige zakelijke inzichten uit geaggregeerde gegevens waardoor de Afnemer haar business prestaties kan benchmarken ten opzichte van dergelijke geaggregeerde gegevens; en d) WMB Diensten anderszins te verbeteren.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Geen der partijen zal van de andere partij ontvangen Vertrouwelijke Informatie openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie openbaar is gemaakt en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om die partij in staat te stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen en zijn rechten uit te oefenen. Dit houdt ook in dat WMB Vertrouwelijke Informatie van Afnemer mag verstrekken aan de bestuurders, werknemers, agenten, onderaannemers en adviseurs van Afnemer.

14.2 Beide partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen en zij staan er voor in dat hun Medewerkers en ingeschakelde derden deze nakomen.

14.3 De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover de Vertrouwelijke Informatie: a) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de openbaarmakende partij werden verkregen; b) onafhankelijk door de ontvangende partij waren ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de openbaarmakende partij; c) algemeen bekend of toegankelijk zijn of zullen worden, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; d) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaarmakende partij wordt geschonden; of e) openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking tebeperken.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle (al dan niet geregistreerde) auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, ontwerprechten, rechten met betrekking tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de Website, Web Applicatie en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van WMB of diens licentiegever(s). Geen van de in de WMB Overeenkomst of de WMB Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een (gedeeltelijke) overdracht van die rechten aan Afnemer.

15.2 Het is Afnemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van WMB op of in de Website, Web Applicatie of Documentatie (gedeeltelijk) te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken. Afnemer mag geen enkel merk, ontwerp, logo of domeinnaam van WMB of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, in welk rechtsgebied ook, waar ook ter wereld. Elk gebruik van de merken en andere intellectueel eigendom van WMB en alle goodwill die voortvloeit uit dat gebruik komt ten goede aan WMB.

15.3 WMB zal Afnemer verdedigen tegen elk rechtsgeding dat tegen Afnemer wordt ingesteld, voor zover dit is gebaseerd op een vordering dat de Web Applicatie gebruikt in overeenstemming met de WMB Overeenkomst, de WMB Voorwaarden en de Documentatie, inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht of bedrijfsgeheim van derden dat geldig en afdwingbaar is in het rechtsgebied dat van toepassing is op de WMB Overeenkomst gesloten tussen WMB en Afnemer. WMB vrijwaart Afnemer tegen alle definitief door een rechter toegewezen aansprakelijkheid voor kosten of schadevergoeding als gevolg van een dergelijke vordering of voortvloeiende uit de schikking daarvan, op voorwaarde dat Afnemer: a) WMB onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke rechtsvordering (en alle voorafgaande vorderingen in verband met dit rechtsgeding) wanneer deze hem bekend zijn; b) de rechtsvordering de rechten van een derde betreft in een land die partij is bij de Berner Conventie; c) volledig meewerkt met WMB op elke redelijke wijze op kosten van WMB om het verweer tegen en de schikking van een dergelijk rechtsgeding mogelijk te maken; d) WMB toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en daarover te onderhandelen.

15.4 Als aan Afnemer een gerechtelijk verbod op het gebruik van de Web Applicatie is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling zoals bedoeld in artikel 15.3 of, naar het oordeel van WMB, de kans bestaat dat de Web Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft WMB het recht om naar eigen inzicht en voor eigen rekening: a) voor Afnemer het recht te verkrijgen de Web Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze WMB Online Voorwaarden; b) de Web Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of indien de voorgaande opties (a) en (b) niet redelijkerwijs haalbaar zijn – naar het oordeel van WMB, c) de WMB Overeenkomst, evenals de in de WMB Overeenkomst toegekende rechten met betrekking tot de inbreukmakende Web Applicatie, te beëindigen.

15.5 Onverminderd de bepalingen in artikel 15.3 is WMB niet aansprakelijk jegens Afnemer voor zover een vordering gebaseerd is op: a) gebruik van de Web Applicatie in samenhang met niet door WMB geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie op zichzelf geen inbreuk zou maken of op een andere manier onderwerp van de vordering zou zijn; b) onjuist of onbevoegd gebruik van de Web Applicatie of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; c) gebruik van de Web Applicatie door of namens Afnemer in strijd met de WMB Overeenkomst, de WMB Voorwaarden en de Documentatie; d) een aanpassing van de Web Applicatie die door een andere (rechts)persoon dan WMB is doorgevoerd; of e) het naleven van uitdrukkelijke instructies van Afnemer door WMB. Afnemer zal WMB vrijwaren, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor vorderingen die rechtstreeks tegen WMB worden ingesteld zoals omschreven in lid a tot en met e) van artikel 15.5.

15.6 Afnemer aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van WMB voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in artikel 15 en artikel 17. WMB heeft het recht om technische voorzieningen te treffen en te handhaven ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Website, Web Applicatie en de Documentatie. Afnemer mag dergelijke technische maatregelen niet omzeilen of verwijderen.

15.7 Onverminderd de bepalingen in artikel 15.3 is WMB niet aansprakelijk jegens Afnemer voor zover een vordering gebaseerd is op: a) gebruik van de Web Applicatie in samenhang met niet door WMB geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie op zichzelf geen inbreuk zou maken of op een andere manier onderwerp van de vordering zou zijn; b) onjuist of onbevoegd gebruik van de Web Applicatie of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; c) gebruik van de Web Applicatie door of namens Afnemer in strijd met de WMB Overeenkomst, de WMB Voorwaarden en de Documentatie; d) een aanpassing van de Web Applicatie die door een andere (rechts)persoon dan WMB is doorgevoerd; of e) het naleven van uitdrukkelijke instructies van Afnemer door WMB. Afnemer zal WMB vrijwaren, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor vorderingen die rechtstreeks tegen WMB worden ingesteld zoals omschreven in lid a tot en met e) van artikel 15.5.

15.8 Afnemer aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van WMB voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in artikel 15 en artikel 17. WMB heeft het recht om technische voorzieningen te treffen en te handhaven ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Website, Web Applicatie en de Documentatie. Afnemer mag dergelijke technische maatregelen niet omzeilen of verwijderen.

Artikel 16 – Softwarecomponenten en diensten door derden

16.1 Afnemer erkent dat de Web Applicatie Componenten van Derden kan bevatten, en dat in verband met het gebruik door Afnemer van die Componenten van Derden de aanvullende voorwaarden van toepassing zullen zijn op het gebruik door Afnemer van de Web Applicatie. Eventuele Componenten van Derden die zijn ingebed in de Web Applicatie of aan Afnemer in sublicentie zijn gegeven worden door WMB aan Afnemer in licentie gegeven in de huidige staat (“as is”). Met uitzondering van uitdrukkelijk en rechtstreeks aan Afnemer gegeven garanties door de derdelicentiegever volgens de (eventuele) voorwaarden van die derde, verstrekt WMB geen enkele andere garantie met betrekking tot die Componenten van Derden, en aanvaardt WMB geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik door Afnemer van deze Componenten van Derden.

16.2 Afnemer erkent dat het gebruik door Afnemer van Diensten van Derden gebonden is aan de voorwaarden van de derde, en Afnemer stemt daarmee in. In het geval Afnemergegevens toegankelijk zijn, worden uitgewisseld of opgeslagen is dit uitsluitend mogelijk op grond van machtiging door Afnemer. Door ervoor te kiezen om een derde (website) of een Dienst van Derden en/ of de Web Applicatie toegang te geven tot Afnemergegevens in de Web Applicatie en/ of vanaf een derde (website), stemt Afnemer in met het gebruik van zijn Afnemergegevens in het kader van de beschreven functionaliteit. Deze omschrijving kan zijn opgenomen in een aanvullende disclaimer, een introductietekst, een pop-up “klik en accepteer”-scherm, of een andere aanverwante beschrijving in de Web Applicatie of op de derde (website). Afnemer erkent dat WMB: a) niet verplicht is toegang aan te bieden tot Diensten van Derden; b) geen controle heeft over Diensten van Derden; c) geen eigenschappen of kwaliteiten van de Diensten van Derden garandeert; d) niet garandeert dat de Diensten van Derden ononderbroken of permanent beschikbaar zullen zijn; en e) de toegang tot en het gebruik van de Diensten van Derden kan opschorten of beëindigen, zoals mogelijk is in verband met zijn gebruik van de Web Applicatie, naar keuze van WMB en zonder dat Afnemer recht heeft op enige terugbetaling, creditering of andere vergoeding. In geval Diensten van Derden gratis worden verstrekt, kan dit naar het inzicht van WMB worden gewijzigd.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1 Het is niet de bedoeling van WMB haar aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid op welke wijze dan ook te beperken of uit te sluiten, noch voor enige andere zaak, vordering of aangelegenheid waarvoor aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten.

17.2 Met inachtneming van artikel 17.1 is de totale aansprakelijkheid van WMB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de WMB Overeenkomst of op welke rechtsgrond ook, inclusief elke niet-nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, uitdrukkelijk beperkt tot vergoeding van directe schade (zoals gedefinieerd in artikel 6:96 BW) totaan een bedrag van 50% van alle gefactureerde bedragen in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit. De totale aansprakelijkheid van WMB voor directe schade, op welke rechtsgrond ook, zal echter nooit meer bedragen dan EUR 10.000 (tienduizend euro). In alle gevallen geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één enkele gebeurtenis wordt aangemerkt ten aanzien van dezebeperkingen.

17.3 Met inachtneming van artikel 17.1 is WMB nimmer aansprakelijk voor: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, verminking of verlies van (het gebruik van) data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan WMB voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade in verband met de inschakeling van door Afnemer aan WMB voorgeschreven leveranciers, of enige andere vorm van indirecte, incidentele of gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als WMB in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade of op de hoogte was van de kans op (het ontstaan van) die schade.

17.4 WMB is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer: a) die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie; b) in verband met het (niet) functioneren van software van Afnemer of van derden (inclusief Componenten van Derden en Diensten van Derden), van de apparatuur van Afnemer, WMB of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, WMB of derden; en/of c) in verband met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van Afnemergegevens of andere gegevens die via de Web Applicatie bij WMB worden geplaatst. Afnemer aanvaardt dat de Web Applicatie nooit perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle Onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld.

17.5 Behoudens voor zover bepaald in artikel 15 is het niet de bedoeling dat cliënten, potentiële cliënten, werknemers, vertegenwoordigers, agenten en (onder-)aannemers van Afnemer worden aangemerkt als derden-begunstigdenonder deze WMB Overeenkomst en dat zij partij worden bij de WMB Overeenkomst; voor zover nodig komen partijen overeen dat artikel 6:254 lid 1 BW niet van toepassing is. Afnemer stemt ermee in om WMB, zijn Medewerkers, vertegenwoordigers en/of (onder-)aannemers en agenten die zijn ingeschakeld voor de nakoming van de verplichtingen van WMB volledig te vrijwaren tegen aanspraken vanderden.

17.6 De aansprakelijkheid van WMB ontstaat in alle gevallen slechts pas nadat Afnemer WMB onmiddellijk en deugdelijk elektronisch in gebreke heeft gesteld, waarbij Afnemer WMB een redelijke termijn (minimaal 30 dagen) dient te geven om de toerekenbare niet-nakoming te herstellen, en nakoming ook binnen die termijn uitblijft. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat WMB in staat is adequaat te reageren.

17.7 In het geval dat WMB tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, vervallen de eventuele rechten van Afnemer op schadevergoeding indien Afnemer geen maatregelen neemt om: a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of c) als Afnemer nalaat WMB zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien.

17.8 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen van aansprakelijkheid van WMB gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan WMB zich bij de uitvoering van de WMB Overeenkomst bedient.

17.9 Afnemer erkent dat de door of namens WMB via de Web Applicatie en/of de Website ter beschikking gestelde informatie, zonder garanties wordt verstrekt en zonder dat Afnemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen. WMB neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de Website en/of Web Applicatie verstrekte informatie, echter kan WMB niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via de Website en/of Web Applicatie is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en Afnemer kan hier verder geen rechten aan ontlenen. 2. De inhoud van de Website en/of Web Applicatie kan Afnemer gebruiken om een beter beeld te krijgen van Wet Milieubeheer en overige wetgeving en kan helpen bij het vormgeven en tenuitvoerlegging van de verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Milieubeheer en overige wetgeving voor Afnemer, maar kan niet worden opgevat als concreet (juridisch) advies. Het gebruik van de Website en/of Web Applicatie is voor risico en rekening van Afnemer. WMB is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

17.10 WMB verstrekt geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de WMB Diensten dan die uitdrukkelijk in de WMB Overeenkomst zijn opgenomen. WMB wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (inclusief maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het geen inbreuk maken op andere rechten) met betrekking tot de WMB Diensten).

Artikel 18 – Overmacht

18.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan de schuld in subjectieve zin van WMB te wijten omstandigheid die maakt dat het voor WMB onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verplichtingen of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen.

18.2 In geval van overmacht is WMB gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Als de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden, is elk der partijen bevoegd de WMB Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat WMB steeds recht heeft op een evenredig deel van de vergoeding indien zij haar verplichtingen voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen.

Artikel 19 – Diversen

19.1 WMB kan de nakoming van zijn rechten en/of verplichtingen op grond van de WMB Overeenkomst sublicentiëren, overdragen, vernieuwen, opdragen, uitbesteden of onderaanbesteden.

19.2 Mocht enige bepaling uit de WMB Overeenkomst of deze WMB Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd met de wet zijn, dan blijven de WMB Overeenkomst of de WMB Voorwaarden volledig van kracht en zal die bepaling worden

19.3 Vertraging of verzuim door WMB om ten opzichte van de Afnemer enig recht op grond van de WMB Overeenkomst of de WMB Voorwaarden geldend te maken, zal geen afstand van recht inhouden.

19.4 De WMB Overeenkomst omvat de volledige afspraak tussen partijen en vervangt alle eerdere en/of gelijktijdige schriftelijke en mondelinge onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan, waaronder specifiek reclame of verkoopmateriaal van WMB.

19.5 Eventuele communicatie tussen WMB en Afnemer kan elektronisch plaatsvinden. De versie van de communicatie in kwestie zoals bewaard door WMB wordt beschouwd als bewijs daarvan, tenzij Afnemer anderszins bewijst. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen door afleverings-en/of toegankelijkheidsproblemen komt dit voor risico van Afnemer, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

19.6 Naast het bepaalde in artikel 2.6 en artikel 4.3 kan de WMB Overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een expliciete overeenkomst tussen Afnemer en WMB.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

20.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de WMB Overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Utrecht, onverminderd de bevoegdheid van WMB om een geschil als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

20.3 De kosten die verband houdenmet gerechtelijke procedures, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door WMB gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders en vertalers, zijn integraal voor rekening van Afnemer indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.